วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 


 

 

ประมประffssมวลxiปภาพกิจกรรมวลภาพกิจกรรม

     ข่าวข------------ขด้พ้้้้้าสาร/ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

- สาขางานการบัญชี ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้
- สาขางานการขาย ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

ประเภทอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานเครื่องมือกล

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเครื่องกล ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานยานยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  สาขางานการบัญชี ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

สาขางานการขาย

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขางานพัฒนาโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.)

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)

สาขาวิชาเครื่องกล ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

หลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนปีการศึกษา 2551 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้ 

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนปีการศึกษา 2552 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้ 

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนปีการศึกษา 2553 ดาวโหลดหลักสูตรที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                             

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
      โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
      โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
      โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
      โรงเรียนอรุณวิทยา
      โรงเรียนแสงทองวิทยา
      โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
      โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
      วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
      วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์