วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 
 
 
นายชนะ กฤตานุพงศ์  
งานวิชาการ
 
นางศรัญญา  กลการ
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
งานทะเบียน
นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ
งานวัดผล และประเมินผล
นายวิบูลศักดิ์ วงษ์แหวน
งานวิจัยและพัฒนา
นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธิ์
งานบริการชุมชน
นายอรรถพร เกตุแก้ว
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

   
น.ส.วิลาวัณย์ หนูแก้ว
งานสื่อและแหล่งเรียนรู้
   
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์