วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 


 

 

ประวัติสถานศึกษา

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง ศึกษาธิการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “DON BOSCO SURAT TECHNOLOGICAL COLLEGE” ใช้อักษรย่อว่า “ว.ด.ส.หรือ D.B.C.” เดิมชื่อโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อในปีการศึกษา 2554 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ในบริเวณของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เลขที่ 317 ถนน ตลาดใหม่ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 6/8 หมู่ 6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ดำเนินกิจการโดย มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี รับนักเรียนชาย เน้นถึงคุณภาพทางการศึกษา วิชาการ สวัสดิภาพ และจริยธรรม ของนักเรียน  
           ฯพณฯ เปโตร กาเร็ตโตประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีวศึกษา จึงดำริที่จะขยายการศึกษาของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา  โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม-6สายสามัญและการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาขึ้นในพื้นที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนอาชีวะเพื่อฝึกอาชีพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปเรียน ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีบางคน และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนสายสามัญ 
           มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ประชุมลงมติให้เริ่มดำเนินการโดย พระคุณเจ้าเปโตร กาเร็ตโตได้มอบหมายโครงการนี้ให้แก่บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ  ซึ่งเป็นอธิการบ้านและอุปสังฆราช และบาทหลวงกุสตาฟ โรเซนต์ ซึ่งเป็นเหรัญญิกสังฆมณฑล ไปดำเนินการ 
           บาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์ ได้ปรึกษาเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ในปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) ได้เสนอโครงการต่อรัฐบาลเบลเยี่ยมโดยยื่นเอกสารผ่านองค์กรเอกชนซาเลเซียน(NGO)เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในรูปของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในการเปิดโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ รวมเป็นเงินประมาณ 25 ล้านบาท นอกจากนี้ บาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์ ยังขอความช่วยเหลือ จากองค์กรอื่น ๆ เช่น MISEREOR , EU และผู้ใจบุญอีกหลายท่าน ในระหว่างนั้น บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญและบาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์ ได้จัดการหาที่ดินในบริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และตัดโฉนด 3 ไร่ครึ่ง จากโฉนดของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขออนุมัติิเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน ในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเสร็จ เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ยาว 70 เมตร กว้าง 9 เมตร มีโรงฝึกงาน ขนาด 12 x 70 เมตร ชั้นล่างของตึก 7 ชั้นเปิดโล่ง เป็นที่สำหรับวางเครื่องจักรกล ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประมาณ 30 เครื่อง
           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986)มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโก สุราษฎร์โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศเบลเยี่ยม คือ ฯพณฯ ท่านบารอน แปตริค โนทอมป์ (Baron Patrick Nothomb) มาเป็นประธานในพิธี และมอบโครงการที่สำเร็จแล้วให้แก่มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี บาทหลวงกุสต๊าฟ โรเซนส์ ์เป็นผู้รายงานความเป็นมาของโครงการแก่ท่านเอกอัครราชทูตบารอน แปตริค โนทอมป์ (Baron Patrick Nothomb) พระคุณเจ้าเปโตร กาเร็ตโต เป็นผู้ทำพิธีเสกอาคารเรียน มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ผู้แทนคณะนักบวชซาเลเซียนและมูลนิธิคาทอลิคสุราษฎร์ธานี ได้ขอบคุณรัฐบาลเบลเยี่ยมในเมตตาจิตและผลักดันให้โครงการของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎร์ ได้สำเร็จลุล่วง
                  โรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์ บริหารโดยมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยมีบาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม เป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีปรัชญาประจำโรงเรียน “ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำฝีมือ” คติพจน์ประจำโรงเรียน “ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ” แนวทางการอบรมของครูผู้ให้การอบรมว่า “ รัก อารี มีเหตุผล เป็นคนมีศาสนา ” และมีปรัชญาของคณะซาเลเซียน “ มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น ” โรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและการเน้นถึงคุณภาพทางการศึกษา ในด้านวิชาการ สวัสดิภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม  
                  วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ได้ดำเนินกิจการ มีการพัฒนาและขยายหลักสูตรโดยเปิดสอนทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ มาตามลำดับดังนี้
                  ปีการศึกษา 2529 (ค.ศ.1986)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียน ชายจำนวน 29 คน  ครูจำนวน 5 คน  รับนักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนแผนกช่างอุตสาหกรรม  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 1   
                  ปีการศึกษา 2530 (ค.ศ.1987)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียนชายจำนวน 58 คน  ครูจำนวน 6 คน  รับนักเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นรุ่นที่ 2
                  ปีการศึกษา 2531 (ค.ศ.1988)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียนชายจำนวน 84 คน  ครูจำนวน 7 คน  เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นรุ่นที่ 3
                  ปีการศึกษา 2532 (ค.ศ.1989)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียนชายจำนวน 81 คน  ครูจำนวน 9 คน  เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  เป็นรุ่นที่ 4
                  ปีการศึกษา 2533 (ค.ศ.1990)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูจำนวน 11  คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 5 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 117  คน
                  ปีการศึกษา 2534 (ค.ศ.1991) บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่มีครูจำนวน 12 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 6 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 157 คน
                  ปีการศึกษา 2535 (ค.ศ.1992)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูจำนวน 14 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 7 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นรุ่นที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 200  คน
                  ปีการศึกษา 2536 (ค.ศ.1993)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูจำนวน 17 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 8 และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นรุ่นที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 209  คน
                  ปีการศึกษา 2537 (ค.ศ.1994)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูจำนวน 20 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นรุ่นที่ 5 มีนักเรียนจำนวน 268  คน
                  ปีการศึกษา 2538 (ค.ศ.1995) บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นายทองเหมาะ สุภาสืบ เป็นครูใหญ่  มีครูจำนวน 24 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 10 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นรุ่นที่ 6  และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นที่ 1  มีนักเรียนจำนวน 343  คน
                  ปีการศึกษา 2539 (ค.ศ.1996) บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นายทองเหมาะ สุภาสืบ เป็นครูใหญ่  มีครูจำนวน 29 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 11 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นรุ่นที่ 7  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นที่ 2 สาขาวิชาบัญชีเป็นรุ่นที่ 1 สาขาวิชาการขายเป็นรุ่นที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 และสาขาวิชาติดตั้งและควบคุม เป็นรุ่นที่ 1  มีนักเรียนจำนวน 567  คน เนื่องจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ต้องการพื้นที่เพื่อขยายห้องเรียนของแผนกสามัญ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ดังนั้นโรงเรียนจึงได้หาที่ใหม่ทางใต้ของเมืองสุราษฎร์ถนนเลี่ยงเมืองสี่แยกบางใหญ่ตามเส้นทาง สุราษฎร์ธานี-นาสาร เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 
                  ปีการศึกษา 2540 (ค.ศ.1997)  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  เป็นอธิการ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นายทองเหมาะ สุภาสืบ  เป็นครูใหญ่  มีครูจำนวน 38 คน  เปิดรับสมัครนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นรุ่นที่ 12 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นรุ่นที่ 8  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เป็นรุ่นที่ 3 สาขาวิชาบัญชีเป็นรุ่นที่ 2 สาขาวิชาการขายเป็นรุ่นที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 และสาขาวิชาติดตั้งและควบคุม เป็นรุ่นที่ 2  มีนักเรียนชายจำนวน 597 คน หญิงจำนวน 252 คน  และได้ย้ายโรงเรียนอาชีวะ ดอนบอสโกสุราษฎร์จากที่เดิม  เลขที่  317  ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  มายังเลขที่ 6/8  ม.6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ 14 ไร่ บริจาคโดยคุณปิ่นทอง ศาลยาชีวิน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2539 เปิดดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และได้มีพิธีเสกและเปิดอาคารเรียน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2540 โดย ฯพณฯพระอัครสังฆราช ลุยจี แบรสซาน เอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทยและ ฯพณฯพระสังฆราช มีคาแอล ประพนธ์ ชัยเจริญ

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์