วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

 
 
 
นายเอกราช อาจณรงค์
หัวหน้าสาขางานบัญชี
 
นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
อาจารย์ผู้สอน
นางนฤมล วงษ์แหวน
อาจารย์ผู้สอน
นางสาวอรอนงค์ ขุนทองแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
นางสาวดาริกา ญาโณ
อาจารย์ผู้สอน
นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน
 
นางสาววลัยลักษณ์ ทองสาร
อาจารย์ผู้สอน
นายไกรศร กรดมาก
อาจารย์ผู้สอน
นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
     

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์