วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
 
นายเอกราช อาจณรงค์
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
นายไกรศร กรดมาก
อาจารย์ผู้สอน
นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน
 
นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
นางสาววลัยลักษณ์ ทองสาร
อาจารย์ผู้สอน
 
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์