วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 


 

 

 

ทำเนียบบุคลากร

   
   

ชื่อ :นายชนะ กฤตานุพงศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ และรักษาการ ผช.ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ป.ตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
                ป.โท ค.ม. (บริหารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6905364
   
   

ชื่อ :นายจารึก ลออสิทธิภิรมย์
ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษาและดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
           
เบอร์โทรศัพท์ :  081-0844766
   
   

ชื่อ นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา: ป.ตรี วท.บ.
 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2701512
   
   

ชื่อ :นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว นสาระคุณ
ตำแหน่ง :  ผช.ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา :ป.ตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
                ป.โท บธ.ม.บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :  083-1829044
   
   

ชื่อ : นายเอกราช อาจณรงค์
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การศึกษา : ป.ตรี ค.บ.  อุตสาหกรรม
              
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8759449
   
   

ชื่อ :  นายเด่นพงษ์  แซ่เอี๊ยบ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน
การศึกษา:  ป.ตรี  ค.อ.บ.
                 
เบอร์โทรศัพท์ :083-1761700
   
   

ชื่อ  นายจักราวุธ  บุญชู
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา :ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
         
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8516681
   
   

ชื่อ :นายภูมเรศ จันทร์แจ่มศร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาช่างยนต์
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
            
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2925766
   
   

ชื่อ  นางศรัญญา  กลการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดสามัญ
การศึกษา :ป.ตรี
               
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1071635
   
   

ชื่อ :นายปิยะพงษ์ รอดนาโพธ์
ตำแหน่ง :งานประกันคุณภาพ
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
             ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9408184
   
   

ชื่อ  นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
การศึกษา :ป.ตรี ค.บ.
                ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5796699
   
   

ชื่อ :นางศรัญญา  พร้อมประเสริฐ
ตำแหน่ง :งานวัดผล
การศึกษา: ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
           
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0791109
   
   

ชื่อ  นายอรรถพร เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การศึกษา :ป.ตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
                ป.โท ค.ม. บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7513137
   
   

ชื่อ :นางสาววิลาวัลย์ หนูแก้ว
ตำแหน่ง :งานสื่อและแหล่งเรียนรู้
การศึกษา:  ป.ตรี บธ.บ.
             
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6368025
   
   

ชื่อ  นางกนกวรรณ ธนาพล
ตำแหน่ง : งานพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา
การศึกษา :ป.ตรี ศศ.บ.
               
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6425156
   
   

ชื่อ :นายสุบัณฑิต ทิพย์มนตรี
ตำแหน่ง :งานกิจกรรม/อวท.
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
             
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1824486
   
   

ชื่อ  นางสาวดาริกา ญาโณ
ตำแหน่ง : งานโครงการพิเศษ
การศึกษา :ป.ตรี ค.บ.
             
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1791262
   
   

ชื่อ :นายนิโรจน์ อรัญไสว 
ตำแหน่ง :งานอาคารสถานที่
การศึกษา: ป.ตรี กศ.บ.
             
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7393953
   
   

ชื่อ  นางนฤมล เรืองพุฒ
ตำแหน่ง : งานพัฒนาบุคลากร
การศึกษา :ป.ตรี
              
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0102003
   
   

ชื่อ :นางอัณธิกา ชูณรงค์ 
ตำแหน่ง :งานการเงิน
การศึกษา: ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป
             
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9918398
   
   

ชื่อ  นางอรอนงค์ ขุนทองแก้ว
ตำแหน่ง : งานบัญชี
การศึกษา :ป.ตรี บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
               
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9372700
   
   

ชื่อ :นางสาวสุธิตษา ผาวัลย์
ตำแหน่ง :งานพัสดุ
การศึกษา: ป.ตรี ศศ.บ.
            
เบอร์โทรศัพท์ : 096-9489798
   
   

ชื่อ  นางสาวฉัตรวิริญ  โจหิงค์
ตำแหน่ง : งานธุรการ
การศึกษา :ป.ตรี
             
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3268276
   
   

ชื่อ :นางเสาวณี ชุมศรี
ตำแหน่ง :งานแนะแนวและความร่วมมือ MOU
การศึกษา:  ป.ตรี ค.บ.
        
เบอร์โทรศัพท์ :089-7319634
   
   

ชื่อ  นางสาววลัยลักษณ์ ทองสาร
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา :ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
               
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2314328
   
   

ชื่อ :นายนคร คมขำ
ตำแหน่ง :ครูแผนกช่างยนต์
การศึกษา: ป.ตรี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
            
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3573636 
   
   

ชื่อ  นายฉัตร์ชัย ดิษฐาน
ตำแหน่ง : ครูแผนกช่างยนต์
การศึกษา :ป.ตรี ค.บ.
               
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5393249
   
   

ชื่อ :นายไกรศร  กรดมาก
ตำแหน่ง :ครูแผนกบริหารธุรกิจ
การศึกษา: ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8433839
   
   

ชื่อ  นายคัมภีร์ ช่วยเพชร
ตำแหน่ง : ครูแผนกช่างกลโรงงาน
การศึกษา :ป.ตรี วท.บ.
             
เบอร์โทรศัพท์ :  081-4166570
   
   

ชื่อ :นายราวินทร์ สามิภักดิ์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน  แผนกช่างไฟ
การศึกษา: ป.ตรี  ค.บ.
            
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6377029
   
   

ชื่อ  นายจำเริญ เทพพิมลา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน  แผนกช่างไฟ
การศึกษา :ป.ตรี  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า.
               
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2739944
   
   

ชื่อ :นายศักดิ์สิริ  นิลเอก
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครูแผนกช่างยนต์
การศึกษา: 
           
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3641766
   
   

ชื่อ  นายเสฏฐวุฒิ  คงมินทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูแผนกช่างยนต์
การศึกษา :
               
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1791262
   
   

ชื่อ :นางสาวนฤมล วงษ์แหวน
ตำแหน่ง :ครูแผนกบริหารธุรกิจ
การศึกษา: ป.ตรี ค.บ.
           
เบอร์โทรศัพท์ : 062-0740151
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์