วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 


 

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนให้การอบรมตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก ที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 พันธกิจ

          1. เพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มีความสอดคล้องระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน

          2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

          3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

          4. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระและงานวิจัย

          5. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญยอห์น บอสโก

          6. พัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

 

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
    โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
    โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
    โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
    โรงเรียนอรุณวิทยา
    โรงเรียนแสงทองวิทยา
    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
    โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
    วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์