วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     หน้าแรก
     ที่ตั้งสถานศึกษา
     ประวัติสถานศึกษา
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ตราประจำสถานศึกษา
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     ปรัชญาสถานศึกษา
     ข้อมูลบุคลากร
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ
     หลักสูตรการเรียนการสอน
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
     ฝ่ายวิชาการ
     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     แผนกสามัญ
     แผนกช่างกลโรงงาน
     แผนกช่างไฟฟ้า
     แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกช่างยนต์
     แผนกบัญชี
     แผนกคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 


 

 

ประมประffssมวลxiปภาพกิจกรรมวลภาพกิจกรรม

     ข่าวสาร-/--ข่าากากากากากาากาาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. และปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 077-219122 , 077-219126

 ตารางเวลางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ธันวาคม 2559                      สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 23-27 มกราคม 2560                 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฎิบัติ

วันที่ 31  มกราคม 2560                     กิจกรรมฉลองพ่อบอสโก

วันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2560               กิจกรรมปัจฉิม ระดับปวช.3 , ปวส.2

วันที่ 20-21  กุมภาพันธ์ 2560             สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560                  กิจกรรมรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560                  สอบ V-NET ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560                  ลงทะเบียนแก้ 0 , ขร.  ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 2-3 มีนาคม  2560                   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.1-2,ปวส.1

วันที่ 6  มีนาคม  2560                     ประกาศผลภาคเรียนที่ 2/2559  ระดับ ปวช.3 , ปวส.2

วันที่ 6-10  มีนาคม  2560                 แก้ 0,มส ระดับ ปวช.3 แก้ มส ระดับ ปวส.2

วันที่ 14  มีนาคม  2560                    ประกาศผลภาคเรียนที่2/2559  ระดับ ปวช.1-2,ปวส.1

วันที่ 14-17  มีนาคม  2560               แก้ 0,มส ระดับ ปวช.1-2, แก้ มส ระดับ ปวส.1

วันที่  17  มีนาคม  2560                  ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานระดับ ปวช.2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

วันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2560           นักเรียนฝึกงานระดับ ปวช.2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

วันที่  27 มี.ค. 2560                       ลงทะเบียนแก้ 0 , ขร. ระดับปวช.1 ( ปวช.3 , ปวส.2 รอบ 2)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560                เปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560                ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ฝึกงาน ระดับ ปวช. 2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

                                                                             

บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ
 
บาทหลวงยุทธการ กอบวัฒนกุล
 
 
 
 
 
 
      โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
      โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัย
      โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
      โรงเรียนอรุณวิทยา
      โรงเรียนแสงทองวิทยา
      โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
      โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา
      วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกกรุงเทพ
      วิทยาลัยฯ ดอนบอสโกบ้านโป่ง
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์