วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ยินดีต้อนรับ Don Bosco Technical College, Surat welcome.
     ผู้บริหารสถานศึกษา
     ประมวลภาพกิจกรรม
     ปฏิทินกิจกรรม
     วิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
     งานทะเบียน
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นายชนะ  กฤตานุพงศ์
ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 


 

 

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 
 
 
นายสิทธิพร  ทองแกมแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายเอกราช อาจณรงค์
งานแผนและงบประมาณ
นายนคร  คมขำ
งาน MOU และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางเสาวณี  ชุมศรี
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาววลัยลักษณ์  ทองสาร
งานประชาสัมพันธ์
และงานเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุริยา  พัฒนประดิษฐ์
งานศิษย์เก่า
นายไกรศร กรดมาก
งานแนะแนว
     
     
     

 

 

 

บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์
"ไม่มีนักบุญองค์ใด ที่ไม่เคยมีอดีต
ไม่มีคนบาปคนใด ที่ไร้อนาคต"
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

: หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.005 วินาที :
@2010-2015 Edit By : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Power by : พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์