เครื่องแต่งกายบริหารธุรกิจ

ระดับปวช.

                                         

ระดับปวส.

            

เครื่องแต่งกายช่างอุตสาหกรรม

ระดับปวช.

                 

                                                    

เครื่องแต่งกายช่างอุตสาหกรรม

ระดับปวส.