1. กิจกรรมทางวิชาการในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2560

วัน เดือน ปี

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

18-19 กันยายน 2560

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

 

26 กันยายน 2560

ประกาศผลสอบรอบที่ 1

 

26-28 กันยายน 2560

ปรับแก้ 0 , มส. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

29 กันยายน 2560

ประกาศผลสอบรอบที่ 2/2560

 

21 กันยายน 2560

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาระดับ ปวส. (ม.6) และเริ่มการเรียนการสอน

 

22 กันยายน 2560

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาระดับ ปวส. (ม.6)

 

2 ตุลาคม 2560

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นและเริ่มการเรียนการสอน

 

4 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น

 

5-6 ตุลาคม 2560

นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น กิจกรรมค้นคว้าอิสระ

 

19-21 ตุลาคม 2560

นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น กิจกรรมค้นคว้าอิสระ

 

30–31 ตุลาคม 2560

เปิดทำการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

 

1 พ.ย. 2560

ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อนที่งานทะเบียน

 

                

                  ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ทั่วไป


ระดับ ปวช.   
ระดับ ปวส.

หน่วยกิตละ 280 บาท
หน่วยกิตละ 300 บาท

2. กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วัน เดือน ปี

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

2 พฤศจิกายน 2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

1-4 ธันวาคม 2560

โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1

 

15 ธันวาคม 2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

25 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561

หยุดวันคริสตมาสและปีใหม่

 

3 มกราคม 2561

เปิดเรียนตามปกติ

 

16 มกราคม 2561

หยุดวันครู

 

31 มกราคม 2561

กิจกรรมวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก องค์อุปถัมภ์ฯ

 

15-17 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

26-27 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 ,ปวส.2 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

2 มีนาคม 2561

กิจกรรมวันรับเกียรติบัตร

 

5-6 มีนาคม 2561

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวส.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 2