ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์นำโดยผอ.อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสงและคณะครูสาขาช่างไฟฟ้า
ได้รับเกียรติจาก ผอ.อิลหยัต คชสวัสดิ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการ
กับการมาตรวจความพร้อมในการเปิดสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1