งานวิจัยอาจารย์

งานวิจัยนักเรียน และนักศึกษา

  • พัฒนาโปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของนิคมสร้างตนเองขุนทะเล
  • พัฒนาระบบบัญชีกองทุนสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้านโอภาส ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010
  • การพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านนิคม ซอย 2 ด้วยโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  • โครงการสร้างบัญชี รายรับ-รายจ่าย ร้านครัวข้าวหอม
  • สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของห้องสหกรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์