ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดีนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคใต้

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับภาคใต้

1.  นางสาวกัญญาพัชร  อภิโมทย์                ทักษะการคัดลายมือภาษาไทย                                  ระดับปวช.

รางวัลเหรียญทอง

2.  นางสาวรุ่งนภา   กฤตานุพงศ์                 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6                             ระดับปวส. 

3.  นายเศรษฐพงศ์  ใจดี                           การติดตั้งโปรแกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์                     ระดับปวช.

4.  นางสาวรัชนี      สร้อยฟ้า                     ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                                           ระดับปวส.

5.  นายอนุสรณ์      รัตน์ประพันธ์                ขับร้องเพลงสตริง                                                 ระดับปวส.

6.  นางสาววัลลีย์     พรหมจันทร์               โครงการสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา (จัดสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่าย Uncle.com)        ระดับปวส.

7.  นายฤทธิชัย      ไชยวงศ์                     นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา/นักศึกษา

( ตัวดูดลูกปืนโดเกียร์ในงานบริการยานยนต์ )      ระดับปวช. 

8.  นายวรุต          ขวัญพุฒ                   นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา/นักศึกษา ( ตัวดูดลูกปืนโดเกียร์ในงานบริการยานยนต์ )       ระดับปวช.

9.  นายทนงศักดิ์    เพชรรัตน์                   นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา/นักศึกษา ( ตัวดูดลูกปืนโดเกียร์ในงานบริการยานยนต์ )       ระดับปวช.

10. นายภูริวัฒน์     เพชรสุข                    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา/นักศึกษา ( เครื่องให้อาหารปลาผ่านระบบ Wifi )                ระดับปวส.

11. นายธวัชชัย       ศรีแสง                     นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา/นักศึกษา ( เครื่องให้อาหารปลาผ่านระบบ Wifi )               ระดับปวส.

12. นายประจักษ์    แสนสุข                     การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร                                                  ระดับปวช.

13. นายศุภวิชญ์      จันทร์สุวรรณ             ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม                                                ระดับปวช.

รางวัลเหรียญเงิน

14. นายนฤชัย       อินทร์จันทร์               โปรแกรม Adobe Photoshop CS6                                            ระดับปวช.

15. นางสาวสาวิตรี  ศีรษะย์                     ทักษะการคัดลายมือภาษาไทย                                                ระดับปวส.

16. นายวัชรากร      เดชบุญ                    ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                                                          ระดับปวช.

17. นางสาวสุภาวดี  ช่วยสถิตย์                 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                                                          ระดับปวช.

18. นายอริยวัฒน์    แสงอำไพ                 ขับร้องเพลงสตริง                                                                 ระดับปวช.

19. นางสาวธัญเรศ  แซ่โล้ว                    ขับร้องเพลงสตริง                                                                 ระดับปวส.

20. นางสาวกรวรรณ บรรเลงจิตร              นักศึกษา (จัดสร้างสมุดบัญชีเพื่อขจัดปัญหาหนี้สินครัวเรือนฯ)              ระดับปวช.

21. นางสาวสุภาวดี   ศรีดำ                    นักศึกษา (จัดสร้างสมุดบัญชีเพื่อขจัดปัญหาหนี้สินครัวเรือนฯ)               ระดับปวช.

22. นางสาวพัชนี      ทุมมุ                    นักศึกษา (จัดสร้างสมุดบัญชีเพื่อขจัดปัญหาหนี้สินครัวเรือนฯ)               ระดับปวช.

23. นายอดิศักดิ์       ไก่แก้ว                  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน/นักศึกษา                                     ระดับปวช.

24. นายวิรุฬห์         รัตนา                    นักศึกษา/นักศึกษา (ตู้อบมอเตอร์และขดลวด)                                 ระดับปวช.

รางวัลเหรียญทองแดง

25. นางสาวกัญญามาศ  มิตรรัตน์            เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                             ระดับปวช.

26. นางสาวธัญชนก     นาคโสภา           เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                             ระดับปวช.

27. นางสาวจิตสุภา      ส่งไข่                เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                              ระดับปวช.

28. นางสาววัชรีวรรณ   มากเพ็ง              เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                             ระดับปวส.

29. นางสาวนภสร       คุณารักษ์             เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                             ระดับปวส.

30. นางสาวอัจฉรา      ขันทอง               เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ                                             ระดับปวส.

31. นางสาวสุรัตน์      นาคทับ                โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010                                          ระดับปวช.

32. นายธีรพล          รัตนการันต์            โปรแกรม Adobe Flash CS6                                                        ระดับปวช.

33. นางสาวอริสรา    ทองสุวรรณ            ขับร้องเพลงสตริง                                                                     ระดับปวช.

34. นายทศพร        ผาวัลย์                   ช่างซ่อมจักรยานยนต์                                                                ระดับปวช.

35. นายกฤษฎา       ทองใบ                  ช่างซ่อมรถยนต์                                                                       ระดับปวช.

36. นายอดิศร         พรหมสนิท              ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม                                                    ระดับปวช.                              

                               


   ตารางเวลางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ธันวาคม 2559                      สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 23-27 มกราคม 2560                 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฎิบัติ

วันที่ 31  มกราคม 2560                    กิจกรรมฉลองพ่อบอสโก

วันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2560               กิจกรรมปัจฉิม ระดับปวช.3 , ปวส.2

วันที่ 20-21  กุมภาพันธ์ 2560             สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560                  กิจกรรมรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560                  สอบ V-NET ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560                  ลงทะเบียนแก้ 0 , ขร.  ระดับปวช.3 ,ปวส.2

วันที่ 2-3 มีนาคม  2560                   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.1-2,ปวส.1

วันที่ 6  มีนาคม  2560                     ประกาศผลภาคเรียนที่ 2/2559  ระดับ ปวช.3 , ปวส.2

วันที่ 6-10  มีนาคม  2560                 แก้ 0,มส ระดับ ปวช.3 แก้ มส ระดับ ปวส.2

วันที่ 14  มีนาคม  2560                    ประกาศผลภาคเรียนที่2/2559  ระดับ ปวช.1-2,ปวส.1

วันที่ 14-17  มีนาคม  2560               แก้ 0,มส ระดับ ปวช.1-2, แก้ มส ระดับ ปวส.1

วันที่  17  มีนาคม  2560                  ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานระดับ ปวช.2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

วันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2560           นักเรียนฝึกงานระดับ ปวช.2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

วันที่  27 มี.ค. 2560                       ลงทะเบียนแก้ 0 , ขร. ระดับปวช.1 ( ปวช.3 , ปวส.2 รอบ 2)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560                เปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560                ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ฝึกงาน ระดับ ปวช. 2 , ปวส.1 (ช่าง/บริหาร)

 

รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมโทร

 077-219122 , 077 -219126

new ประเภทวิชาบริหารธุรกิจระดับ ปวช.
        1. สาขาวิชาการบัญชี
        2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

new ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.
        1. สาขางานเครื่องมือกล
        2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
        3. สาขางานยานยนต์
        4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
        5. สาขางานช่างก่อสร้าง ( ทวิภาคี )

new ประเภทวิชาบริหารธุรกิจระดับ ปวส
        1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        2. สาขาวิชาการบัญชี

new ภาพกิจกรรมสามารถรับชมในเพจวิทยาลัยเท่านั้น เข้าสู่เพจ
new ประวัติวิทยาลัยฯ สามารถอ่านได้จาก Timeline ในเพจได้แล้ว เข้าสู่เพจ
new วิทยาลัยฯ ได้สร้างเพจ Facebook อย่างเป็นทางการแล้ว และสามารถ check in ในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ได้แล้ว เข้าสู่เพจ
new รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง คุณสมบัติ จบการศึกษา ปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า ในสาขางานก่อสร้าง หรือวิชาที่ใกล้เคียง ติดต่อ 077-219122 , 077-219126
cool สภากาชาดประกาศให้วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์เป็นสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการร่วมบริจาคเลือด
เพื่อช่วยเหลือมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนาน 5 ปี
cool ตัวอักษร Sarabun (ดาวโหลด)
cool แบบสรุปผลการเรียนสำหรับอาจารย์ผู้สอน
hot ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับ 10 วิธีง่ายๆ ประหยัดไฟฟ้าด้วยตัวคุณเอง คลิ๊กที่นี้  

 

Facebook