นวัตกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขางาน ปีการศึกษา 2556 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย ปีการศึกษา 2557 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย ปีการศึกษา 2558 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย
สาขางานเครื่องกล (ช่างยนต์)                              
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง                              
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)                              
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์                              
สาขางานบัญชี                              
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                              
รวม                              

นวัตกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขางาน ปีการศึกษา 2556 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย ปีการศึกษา 2557 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย ปีการศึกษา 2558 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย
สาขางานเทคนิคยานยนต์                              
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม การผลิต                              
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า)                              
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์                              
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม                              
สาขางานบัญชี                              
สาขางานการพัฒนาโปรแกรม                              
รวม